- ب ب +

ویژه‌نامۀ دستور ـ شمارۀ ۱۶

شانزدهمین شمارۀ مجلۀ دستور، از مجموعه ویژه‌نامه‌های نامۀ فرهنگستان منتشر شد.
این مجموعه شامل دو بخش کلى است. در قسمت مقالۀ این شماره عناوین ذیل به چشم مى‌خورد: «زبان پارسی را چه شده است بدین لطیفی و خوبی؟ واژه‌سازی در زبان فارسی در دو دورۀ تاریخی: بیراهه‌ها و راه‌ها»، مهدی سالاری‌نسب؛ «چندمعنایی تکواژ «ـ باز» در زبان فارسی: تحلیلی در چهارچوب نظری صرف ساخت»، سحر بهرامی خورشید، صابر میرزایی‌نیا؛ «بعضی شکل‌های ناشناختۀ ضمایرِ پیوسته در متون کهن فارسی»، محمود ندیمی هرندی، تهمینه عطائی کچوئی؛ «پیدایش نمود استمراری در فارسی: رویکرد «دستورشدگی»»، شادی داوری، مهرداد نغزگوی کهن؛ «پیش‌نیازهای بررسی آسیب‌شناختی خط و زبان فارسی در فضای مجازی»، مریم مسگر خویی؛ «تغییرات آوایی و صورت‌های شکسته در فضای مجازی و استفاده از آن‌ها در فرهنگ‌های جامع زبان فارسی»، امید طبیب‌زاده؛ «واژه‌بست‌های ضمیری در نقش ضمیر انعکاسی در زبان فارسی»، محمد راسخ‌مهند؛ «تحلیل محتوایی و آماری خطاهای نوشتاری دانش‌آموختگان نظام متوسطه»، زهرا عباسی، مطهره موسوی و مریم دانشگر.
 
در بخش «نقد و بررسی» این سه مقاله آمده است: «ویراستیار (برنامۀ ویرایش متون فارسی)»، عباس بگ‌جانی؛ «دستوری شناختی برای زبان فارسی»، محمدرضا رضوی؛ «معرفی و نقد رسالۀ دکتری در واج‌شناسی و نحو فارسی از دانشگاه رادبود هلند: تحلیلی شاهدبنیاد و جدید از ساخت‌نوایی واژگان زبان فارسی»، امید طبیب‌زاده.
 
شمارۀ شانزدهم ویژه‏نامۀ دستور، با دبیری و ویراستاری علمی دکتر محمد دبیرمقدم در ۳۲۰ صفحه و به بهاى ۲۰۰۰۰۰ ریال منتشر شده است.