- ب ب +

تبیین‌های مغالطی

وقوع مغالطه اختصاصی به استدلال ندارد و چه‌بسا نحوه ابراز و بیان یک گزاره نیز مغالطی باشد. تبیین‌های مغالطی¹ که مغالطاتی مربوط به بیان یک گزاره‌اند، بر سه قسم کلی‌اند:
 
۱. تبیین مبهم؛ وقتی گوینده یا نویسنده سهواً و ناآگاهانه (به دلیل بی‌دقتی و غفلت) یا عمداً و آگاهانه (به دلیل سوء نیت) از عوامل ابهام‌زا در گفتار یا نوشتار خود استفاده کند. نمونه‌های تبیین مبهم عبارت‌اند از: «مغالطه اشتراک لفظی²»، «مغالطه ابهام ساختاری³»، «مغالطه ترکیب مفصل⁴»، «مغالطه تفصیل مرکب⁵»، «مغالطه ابهام لفظی (واژه‌های مبهم⁶)»، «مغالطه اهمال سور⁷»، «مغالطه سورهای نیمه-پنهان⁸ (سورهای مبهم)» و «مغالطه تعریف دوری⁹».
 
۲. تبیین ناقص؛ وقتی گوینده یا نویسنده به فراخور دیدگاه و علاقه‌اش بخشی از حقیقت را در گفتار یا نوشتار خود بیان کند. نمونه‌های تبیین ناقص عبارت‌اند از: «مغالطه کنه و وجه¹⁰»، «مغالطه علت جعلی¹¹»، «مغالطه بزرگ‌نمایی¹²»، «مغالطه کوچک‌نمایی¹³»، «مغالطه متوسط¹⁴»، «مغالطه نمودار گمراه‌کننده¹⁵» و «مغالطه تصویر یک‌بعدی¹⁶».
 
۳. تبیین نادقیق؛ وقتی گوینده یا نویسنده به فراخور دیدگاه و علاقه‌اش حادثه یا سخنی را به نحو گمراه‌کننده در گفتار یا نوشتار خود نقل کند. نمونه‌های تبیین نادقیق (نقل گمراه‌کننده) عبارت‌اند از: «مغالطه دروغ¹⁷»، «مغالطه توریه¹⁸»، «مغالطه نقل قول ناقص¹⁹»، «مغالطه تحریف²⁰»، «مغالطه تفسیر نادرست²¹» و «مغالطه تأکید لفظی²²».
 
–––––
1. fallacious explanations
2. equivocation
3. amphiboly
4. composing the separated
5. separating the composed
6. vague words
7. concealed quantification
8. half-concealed quantification
9. circular definition
10. misplaced concreteness
11. false cause
12. magnifying
13. trivializing
14. average
15. misleading graph
16. one-dimensional picture
17. lying
18. economy with truth
19. incomplete quotation
20. distorting
21. misinterpretation
22. accent/ verbal emphasis
 
مغالطات، علی‌اصغر خندان، قم: انتشارات بوستان کتاب، چ. ۲، ۱۳۸۴.
برچسب ها: مغالطه