- ب ب +

استاد ژاله آموزگار

مجموعه برنامه «حکایت دل» به زندگینامه، پرتره علمی و حرفه‌ای اساتید فاخر و مشاهیر معاصر کشور اختصاص دارد.
دکتر ژاله آموزگار دکتری زبان های باستانی و عضو فرهنگستان ادب فارسی