- ب ب +

آیت اللّه جوادی آملی - قسمت پنجم

مجموعه « حدیث سرو » مستندی بازسازی شده است که با استفاده از عکس ها، اسناد و تصاویر مستند و گفت و گو با نزدیکان و خانواده بزرگان معرفی شده سعی می کند تصویری از علمای دینی حقیقی را ارایه دهد.
قسمت پنجم - تسنیم چشمه ای در بهشت