- ب ب +

اعزام محرمانه

این مستند به حفر یک تونل توسط مقنی های شهر میبد در عملیات فتح المبین می پردازد