- ب ب +

به اندازه هفتاد واجب! (حدیث روز)

 
پیامبر اکرم (ص):

«مَن تَطَوَّعَ بِخَصلَةٍ مِن خِصالِ الخَیرِ فی شَهرِ رَمَضانَ کانَ کَمَن أدّى سَبعینَ فَریضَةً مِن فَرائِضِ اللّهِ عز و جل ، ومَن أدّى فیهِ فَریضَةً مِن فَرائِضِ اللّهِ کانَ کَمَن أدّى سَبعینَ فَریضَةً مِن فَرائِضِ اللّهِ تَعالى فیما سِواهُ مِنَ الشُّهورِ».
 
«کسى که در ماه رمضان، یکى از کارهاى نیک را انجام دهد، همچون کسى است که هفتاد واجب از واجبات خدا را انجام داده است و هر کس در این ماه، واجبى از واجبات خدا را انجام دهد، همچون کسى است که هفتاد واجب از واجبات خداى متعال را در ماه هاى دیگر انجام داده است».
 
 
المقنعة : ص ٣٤١