- ب ب +

تصویری از شهید «داوود جعفری» در کنار رهبر انقلاب

تصویری از شهید «داوود جعفری» در کنار رهبر انقلاب را در زیر ببینید.

تصویری از شهید «داوود جعفری» در کنار رهبر انقلاب را در زیر ببینید.

 

تصویری از شهید «داوود جعفری» در کنار رهبر انقلاب