- ب ب +

چون بارکشد بسی عزیز است

 موتمن السّلطان آقای میرزا مصطفی خان نایب الوزاره ،ولد جناب معظم له حکایت کرد وقتی مرحوم عزیزخان سردار کلّ عساکر منصورهء ایران ،لازال علی الاعادی منصورون،ازمرحوم میرزا مهدیخان بیان الملک متخلّص به نثار پرسید که می خواهم سَجعی برای نقش خاتم خود معیّن کنم میرزا مهدیخان عرض کرد اگر مورِثِ تکدّر خاطر شریف نباشد بنده چیزی خاطر دارم .گفت :مکدّر نمی شوم .گفت:شیخ سعدی شیرازی ششصد سال قبل این شعر را درسَجع مُهر سرکار گفتند :
 
مسکین خراگر چه بی تمیز است 
چون بارکشد بسی عزیز است 
 
آن مرحوم شکر این نعمت را سجدهء شکر گذاشت .
 
ایضاً حکایت 
 
وهم وقتی درایّامی که عزیزخان سردار حاکم آذربایجان  بود جمعی از مقصّرین را گرفته ومیخواست به عرض امنای دولت علّیّه برند ازبیان الملک پرسید چه باید نوشت ؟گفت :این آیت مبارک :
فاخذناه اخذ عزیز مقتدر 
 
یادداشتهای عباسقلیخان سپهر /نسخه خطّی مجلس 
 
اشاره : آیه ۴۲ از سوره قمر است 
 
کَذَّبُوا بِآیَاتِنَا کُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِیزٍ مُّقْتَدِرٍ